Future Generations Commissioner

Welsh Government

Future Generations Commissioner

Apply Now
  • Location:
    Wales
  • Salary:
    £90-95k
  • Closing Date:
    15 August 2022

Remuneration - £90-95k plus reasonable expenses – Full time. Applications are also welcomed on a job share basis

In Wales we are doing things differently. For people, for our planet. For now, and for our future.

We are looking for a Future Generations Commissioner to play a leading role in making Wales a sustainable and globally responsible nation by inspiring, supporting, and convening people and organisations together to deliver Wales’ national well-being goals.

This is an exciting time to support Wales in achieving its well-being goals and moving the country on to a more sustainable path. The next Future Generations Commissioner for Wales will provide the necessary leadership to guide and enable sustainable development in Wales over the period 2023-2030.

The Welsh Government is encouraging a wide and diverse range of individuals to apply for appointments to public bodies.

The closing date for applications is 15 August 2022 (16:00hrs).

For further details and to apply go to https://gov.wales/public-appointments or for queries contact by email publicappointments@gov.wales.

A large print, Braille or audio version of this advert can be obtained by request from 03000 255454.

COMISIYNYDD CENEDLAETHAU’R DYFODOL CYMRU

Tâl - £90-90k y flwyddyn ynghyd â Threuliau rhesymol -Llawn amser

Yng Nghymru rydym yn gwneud pethau’n wahanol. 

Mae gennym gyfraith sy’n ein helpu ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i wella ein hamgylchedd, ein heconomi, ein cymdeithas, a’n diwylliant. Er mwyn ein pobl, er mwyn ein planed. Ar gyfer nawr, ac ar gyfer ein dyfodol.

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i gefnogi Cymru i gyflawni ei nodau llesiant a symud y wlad ymlaen at lwybr mwy cynaliadwy. Bydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol nesaf Cymru yn darparu’r arweinyddiaeth angenrheidiol i arwain a galluogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru dros y cyfnod 2023-2030.

Mae Llywodraeth Cymru yn annog ystod eang ac amrywiol o unigolion i wneud cais am benodiadau i gyrff Cyhoeddus.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau – 15 Awst 2022 (16:00).

I Ymgeisio neu am fwy o fanylion ac ewch i

https://llyw.cymru/penodiadau-cyhoeddus neu i gael ymholiadau trwy e-bost penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Gall print bras, Braille neu fersiwn sain o'r hysbyseb hon gael yr hyn a gafwyd ar gais gan 03000 255454.

Apply Now

Please note:

We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Overlooked Talent Jobsite requesting bank account details please email webmaster@overlookedtalent.co.uk