Community Health Councils (CHCs) in Wales.

Appointment of two Independent Board Members to the Board of Community Health Councils in Wales.

Independent Board Members - up to 4 days per month

No Remuneration

Influencing the health of a nation 
We are seeking to appoint to two different types of post. Firstly, two independent members of the Board of CHCs. The Board of CHCs works at a national strategic level, setting standards and monitoring performance. Secondly, we are seeking to appoint CHC members to each of the local CHCs in Wales. CHCs represent the independent voice of patients and the public who use the health service in Wales and play an important role in influencing the way services are planned and delivered.  

This is an exciting time to take on the role, as CHCs will be replaced in the coming years by a new Citizens’ Voice body that will represent the interests of citizens across both health and social services.  We are looking for two independent members who will support the Board and CHCs through the period of transition to the new arrangements.

Closing date 04 July 2019.  


Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Penodi dau Aelod Annibynnol i Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru;

Aelodau Annibynnol y Bwrdd - hyd at 4 diwrnod y mis

Dim Tâl

Llywio iechyd y genedl
 
Rydym yn ceisio penodi aelodau i ddwy wahanol fath o swydd. Yn gyntaf, dau aelod annibynnol i Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned. Mae Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn gweithio ar lefel strategol genedlaethol, gan osod safonau a monitro perfformiad. Yn ail, rydym am benodi aelodau i bob un o'r Cynghorau Iechyd Cymuned lleol yng Nghymru. Cynghorau Iechyd Cymuned yw llais annibynnol cleifion a'r cyhoedd sy'n defnyddio'r gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac maent yn chwarae rôl bwysig o ran dylanwadu ar y ffordd y caiff gwasanaethau eu cynllunio a'u darparu.  

Mae'n gyfnod cyffrous i ysgwyddo'r rôl, gan y bydd y Cynghorau Iechyd Cymuned yn cael eu disodli dros y blynyddoedd nesaf gan gorff Llais y Dinesydd newydd a fydd yn cynrychioli buddiannau dinasyddion ar draws gwasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol.  Rydym yn chwilio am ddau aelod strategol a fydd yn arwain y Bwrdd a'r Cynghorau Iechyd Cymuned yn ystod y cyfnod pontio i'r trefniadau newydd.
Dyddiad cau: 04 Gorffennaf 2019


PLEASE NOTE: We strongly recommend that you do not provide your bank account details when applying for a job. If you see a vacancy on Overlooked Talent requesting bank account details please email webmaster@overlookedtalent.co.uk